Официален Сайт На Община Харманли

Община Харманли

Домашен социален патронаж в Община Харманли

Последна промяна ( Вторник, 27 Ноември 2012 14:22 )

 

Наредба за реда и условията за предоставяне на социални услуги от Домашен социален патронаж в Община Харманли

В резултат на нормативните промени в закона за социално подпомагане /обн. ДВ бр. 120 от 2002 год. в сила от 01.01.2003 г. / функционирането на съществуващият от 1984 г. в град Харманли Домашен социален патронаж става изцяло ангажимент на общината.

С Решение на Общински съвет град Харманли № 852/14.01.2003 год. е образувана бюджетна дейност. Домашен социален патронаж и е структурирано звено на бюджетна сметка със същото наименование, ръководено от управител. На практика се запазва съществуваща до този момент ДСП - представляващо звено Общинска служба за социално подпомагане до 31.12.2002 год. През 2007 г. и до настоящият момент Домашен социален патронаж гр. Харманли има филиали в с. Славяново /обслужва и с. Болярски извор/ в с. Черепово /обслужва и селата Изворово, Браница и Овчарово/. През м. октомври 2007 год. Бе открит и филиал в с. Върбово /обслужващ и селата Орешец и Смирненци/. Кухнята в Харманли обслужва и лица от селата Българин и Бисер. Всички тези обекти, общинска собственост, бяха изоставени, а някои от тях разграбени и занемарени, поради което се наложи общината да инвестира около 40 000.00 лв. за възстановяването им.

За процесите на развитие в ДСП гр. Харманли говорят и следните цифри:

Наименование 2005 г. 2006 г. 2007 г.
1 Брой обслужвани 81 202 287
2 Бюджет 86 000 лв. 157 000 лв. 224 400 лв.
3 Брой обслужващи 9 14.5 17.5

Анализирайки по-горе посочените цифри можем да достигнем до следните изводи,

1. В Община Харманли съществува траен приоритет в стратегията си свързана с насочването на социални услуги и грижи към най-уязвимите групи -възрастни,самотни хора,хора с увреждания, и с намалена социална адаптация.

2.Работещите в ДСП поемат все повече и повече отговорности на базата не само на повишаване броя на обслужващите ай на базата на увеличаване собствената си натовареност.

През 2007 год. наред с ремонта на кухнята в с. Върбово и закупуването на пикап за обслужване на филиала, бе закупен и микробус, с който ДСП започнахме сама да вози готовата храна в Харманли и по този начин бяха намалени транспортните разходи, което доведе до поевтиняване на таксите на обслужваните с около 1.50 лв. Освен количествено стремежът на ДСП е и повишаването качеството на предлаганата услуга. Както в Харманли така и във всички филиали са разработени програми за добри производствени и хигиенни практики включващи мерки за контрол на технологичните операции, поддържане хигиенното състояние на обекта, мерки за поддържане сградите и прилежащите терени и т.н. За борба с вредители, дезинсекция и дератизация е сключен договор и периодично се извършват необходимите обработки на всички обекти.

При приготвянето на храната има стремеж да се удовлетворяват специфичните потребности на хората от съответната възрастова група. Разработват се менюта, които се раздават около две седмици предварително на обслужваните за да се запознаят и изразят мнение за предпочитаното от тях ястие. Този начин на работа съществува само в ДСП гр. Харманли, докато във всички останали общини се работи на твърдо меню и обслужваните дори не знаят какво ще им се предложи следващият ден. Този подход е много трудоемък, но в замяна на това улеснява обслужваните.

През 2007 започна поетапно въвеждане на Системата на анализ и контрол на критичните точки /НАССР/. Стриктно се следи сроковете на годност и качеството на приеманата продукция и при забелязване на нередности тя се връща. Ежедневно се контролират и записват температурите на съхранение във фризерите и хладилниците и при отклонение от нормативите се реагира незабавно. ДСП не е само кухня, а Комплекс от социални услуги в зависимост от нуждите на потребителя. С назначаването на медицинско лице е реализирана още една от възможните услуги. Редовно по график се посещават възрастните хора, следи се за здравното им състояние.

Демографският срив обхванал обществото ни не подминава и община Харманли. Увеличава се възрастното население, много от по-младите хора са тръгнали да търсят насъщния в чужбина или в по-големите градове. Всички тези фактори показват, че ролята  на ДСП все по­вече и по-вече ще нараства. 3а да поеме и обгрижи останалите самотни  и нуждаещите си хора, патронажа трябва не само да увеличаваме обхвата, но и да повиши качеството и въвеждането на по-вече услуги. За целта е заложено увеличение на бюджета за 2008 год. на 360 000 лв. и достигане брой на обслужваните 350 човека. В ход е и подготовката за поемане на желаещите от селата Рогозиново и Доситеево. С разделянето в новото щатно разписание длъжността социален работник - на социален работник и калкулант – се цели да се увеличат извършените услуги като: помощ по отношение на административните и правни услуги , заплащане ток, вода, телефон, подпомагане по осигуряване на дребни ремонти в жилището и битови уреди и т.н. Най-общо целта ни е в досегашните офиси на ДСП да се развие едно чисто социално звено, като в един по-късен етап се въведат и други услуги като поддържане на хигиената в дома.

 

Сигнали за корупция

Съседни общини

Проект "CB-Road-B2-21-04"


За контакти

Телефон за жалби, сигнали за корупция в Община Харманли
0373 83383 Антикорупция - полезни телефони и връзки
може да намерите тук.

 

За проблеми, нередности и нарушения по чистота,
екологията и уличното осветление
гражданите могат да звънят на телефони:
- Дейност ”Чистота”  8-85-52
- еколог на общината   8-20-15 вътр. 153
- улично осветление     8-20-15 вътр. 141Електронен регион
Услуги за гражданите на администрациите от областите:
Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян, Стара Загора и Хасково

Информация по проект "CB_ROAD-B2-21-04 общински пътища-част от национална и трансгранична мрежа, по програма за Европейско териториално сътрудничество, Гърция-България 2007-2013 г./тук/

(Не) разумни на пътя /филм/

 

МИГ Харманли
www.mig-harmanli.org

Обучение на служителите в Община Харманли за постигане на по-ефективна администрация 

Телефон: 0373 82015
Факс:
0373 82525
Еmail: 

 Адрес:
гр. Харманли, пл. Възраждане 1
пощ. код 6450, област Хасково
Скайп:  

Онлайн камери от Харманли

Камера 1

Камера 2